GŁOS ŚW. ANTONIEGO

Od lewej : Agata Mazurek, Beata Filipowicz, ks. Proboszcz Marek Urban, Dorota Baranowska, Mirosław Urbaniak, z przodu – Ewa i Tomasz Kamińscy.

Historia Głosu św. Antoniego

Zajmujemy się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, a także składem komputerowym oraz kolportażem przez dwie niedziele w miesiącu. Radę Programową tworzą: Proboszcz ks. kanonik Marek Urban, ks. prałat Marian Matusik. Stali współpracownicy: ks. prof. Marek Dziewiecki, Roman Wołczyk, Dorota Baranowska, Beata Filipowicz, Agata Mazurek. Wieloletnim współpracownikiem, niemalże od początku, był profesor Mieczysław Wieliczko, który zmarł w 2009 r. Tematy swoich tekstów opierał na bogatej ikonografii naszego kościoła, której był współtwórcą.   Gazetka wydawana jest co miesiąc z wyjątkiem wakacji, kiedy obejmuje dwa miesiące, lipiec i sierpień, w nakładzie 500 sztuk. Mimo istniejącej od marca 2020 r. pandemii koronawirusa, nie została przerwana ciągłość wydawnicza. W maju 2020 r. ukazał się kwartalnik obejmujący trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Następnie wydawany był jak dotychczas. Ograniczono nakład z 500 sztuk do 300. Gazetka liczy od 20 do 24 stron. Drukiem zajmuje się Wydawnictwo Polihymnia.   Kilkakrotnie ukazywały się wydania specjalne miesięcznika z okazji różnych ważnych wydarzeń. Takie specjalne wydanie zostało przygotowane z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich św. Jana Pawła II. Zostało ono przekazane papieżowi drogą listową. Wydanie specjalne ukazało się też w 2005 r., dwa tygodnie po odejściu do Pana 2. kwietnia Jana Pawła II. Następne było po wyborze papieża Benedykta XVI, a także po jego abdykacji w lutym 2013 r. Informacje i pierwsze świadectwa naszych parafian znalazły się też w wydaniu specjalnym, którego skład zakończył się w nocy zaraz po wieczornym wyborze papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Rano w czwartek 14. marca 2013 r. gotowy skład wysłaliśmy do druku. Już wieczorem po Mszy św. można było otrzymać nowy numer Głosu św. Antoniego. Te wydania również zostały wysłane do Watykanu. Za wszystkie przesyłki otrzymaliśmy podziękowania.   Numer specjalny, cały w kolorze został wydany w październiku 2004 r. z okazji nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Wydanie specjalne ukazało się także w marcu 2011 r., po tym, jak 10 lutego nagle odszedł do Domu Pana Metropolita Lubelski Arcybiskup Józef Życiński.   Pamiętny dla wszystkich był 11 maja 2015 r. O godzinie 5.15 odszedł po ciężkiej chorobie Proboszcz ks. Prałat Stanisław Róg. Czerwcowe wydanie specjalne Głosu św. Antoniego liczyło 32 strony i prawie całkowicie było poświęcone jego osobie. Dołączone było też zdjęcie portretowe formatu A4 ks. Stanisława Roga. W tym wydaniu znalazła się już wiadomość o mianowaniu 22 maja 2015 r. przez Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika na Proboszcza naszej parafii ks. Marka Urbana. Zamieszczone zostało również jego piękne świadectwo.   Jubileusze kapłańskie takie, jak: 35-lecie święceń ks. Proboszcza Stanisława Roga w czerwcu 2010 r. oraz 50-lecie święceń ks. infułata Józefa Szczypy w czerwcu 2013 r., 50-lecie święceń ks. prałata Szymona Szlachty w sierpniu 2017 r. i 50-lecie święceń ks. prałata Mariana Matusika w czerwcu 2019 r., również były okazją do szczególnego ich uczczenia w naszym miesięczniku. Udział w Kongresie w Chełmie W dniu 9 maja 2019 r. zostaliśmy zaproszeni wraz z ks. Proboszczem Markiem Urbanem przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na Kongres Pism Parafialnych i Wydawanych przez Parafie nt. Próba zdiagnozowania stanu dzisiejszego. Wyzwania na przyszłość. Owocem Kongresu jest książka pt. Prasa parafialna archidiecezji lubelskiej, w której jest zamieszczony również i nasz referat.   Rola Głosu św. Antoniego w życiu parafii W piśmie zawarty jest zapis bieżących wydarzeń z życia parafii. Zapowiadane są także informacje o tym, co będzie się działo w parafii. Czasopismo stanowi również kopalnię wiadomości archiwalnych. Jedną z pierwszych decyzji ks. Marka Urbana, jako proboszcza, było zebranie i oprawienie wszystkich roczników pisma w dwóch zestawach – jeden w czerwonej oprawie jest archiwalny, a z drugiego – niebieskiego -można korzystać w zależności od potrzeb. Archiwum przydaje się zwłaszcza przy okazji jubileuszy np. 25 czy 30-lecia parafii, a także rocznic dotyczących poszczególnych osób, zwłaszcza śp. ks. Stanisława Roga. Homilie, liczne świadectwa, zdjęcia zawarte w parafialnych gazetkach były wykorzystywane do wystaw, do książki pt. Pasterz. Wspomnienia o ks. Stanisławie Rogu., a także do multimedialnej tablicy, która znajduje w Domu Katechetycznym im. Ks. Stanisława Roga.   Dzięki zamieszczanym tekstom i opracowaniom homilii, konferencji i nauk rekolekcyjnych pismo ma znaczenie ewangelizacyjne, katechetyczne i formacyjne. Często wiele osób zwraca się do nas z pytaniem, czy usłyszana na Mszy św. homilia, będzie zamieszczona w gazetce. Niektórzy wręcz proszą, byśmy koniecznie spisali kazanie, bo chcą jeszcze raz wrócić do usłyszanych słów, by je jeszcze przemyśleć i lepiej zrozumieć. Zdarzało się, że tuż po niedzielnej homilii ktoś podchodził do stolika z właśnie wydaną gazetką i pytał, czy już w niej jest zamieszczona ta homilia J Starsi czytelnicy, zwłaszcza mający problem ze słuchem, podkreślają, że dzięki gazetce mogą uzupełnić sobie w pamięci to, czego nie usłyszeli lub co im uciekło przez brak uważnego słuchania.   W czasopiśmie staramy się zamieszczać informacje dotyczące nie tylko parafii, ale omawiać również ważne wydarzenia diecezjalne i dotyczące naszej Ojczyzny np. 100-lecie odzyskania niepodległości, a także wydarzenia o zasięgu ogólnoświatowym, z życia Kościoła. Dużo miejsca poświęciliśmy np. Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 r. i w Panamie w 2019 r., bazując na relacjach ich uczestników, przede wszystkim młodzieży parafialnej.   W odróżnieniu od wielu obiegowych czasopism, które bazują na sensacji i poszukiwaniu skandali, parafialne pismo promuje prawdę, dobro i miłość wraz z wynikającymi z nich innymi wartościami chrześcijańskimi takimi jak: prawda, braterstwo, życzliwość, otwartość, wielkoduszność. Gazetka ma więc wymiar uniwersalny.   Nieoceniona jest rola integracyjna pisma parafialnego, budująca podmiotowość parafii. Wielu parafian nie tylko czyta czasopismo w swoich domach, ale także dzieli się nim z bliskimi czy przyjaciółmi z innych parafii, także w różnych częściach Polski czy świata. Podkreślają fakt, że parafia ma własne pismo. Kiedyś pytaliśmy przed kościołem siostrę-gościa, czy można jej zrobić zdjęcie do gazetki. Siostra myślała, że chodzi o gablotę z ogłoszeniami. Przechodząca parafianka, która to usłyszała, zauważyła z naciskiem, że nie chodzi tu o gablotkę. Podkreśliła z naciskiem: „My mamy swoją gazetkę parafialną”.   Przez 23 lata istnienia Głosu św. Antoniego przewinęło się, mówiąc kolokwialnie, ponad dwieście osób, które dzieliły się doświadczeniem wiary w różnych sytuacjach. Rozpiętość wiekowa piszących teksty jest bardzo duża. Mieści się w przedziale od 7–8 lat do ponad 80. Siła oddziaływania słowa jest tym mocniejsza, że autorzy tekstów nie są anonimowi, ale są znani i rozpoznawalni. Uświadomiliśmy sobie to szczególnie wtedy, gdy nasza znajoma, zresztą spoza parafii, powiedziała, że gdy przeczytała artykuł, w którym dzieliliśmy się świadectwem związanym z pytaniem Ojca Świętego Franciszka: „Czy znacie datę swojego Chrztu Świętego?”, też postanowiła pojechać do swojej rodzinnej parafii, by w kancelarii sprawdzić datę Chrztu Świętego i zamówić Mszę św. dziękczynną za ten dar i łaskę.   Dzięki temu, że kolportaż odbywa się przed kościołem po Mszach św., mamy możliwość bezpośredniego kontaktu z czytelnikami i wysłuchania ich uwag oraz propozycji związanych z gazetką. To także dobra okazja, by prosić o konkretne teksty.   Odbywają się również okolicznościowe spotkania redakcji z czytelnikami. Pierwsze odbyło się w 7. rocznicę powstania gazetki, z racji Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Kolejne spotkania wyznaczały jubileusze: 10, 15 i 20 lat istnienia gazetki. Co roku zamawiamy także Mszę św. dziękczynną za istnienie gazetki parafialnej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Rady Programowej, zespołu redakcyjnego i czytelników. Bez Bożej pomocy i życzliwości ludzi nie byłoby bowiem Głosu św. Antoniego. 
Ewa i Tomasz Kamińscy 10 listopada 2020 r.

25 lecie Głosu Świętego Antoniego

Głos św. Antoniego jest miesięcznikiem parafialnym, który powstał z inicjatywy ówczesnego prezesa Oddziału Akcji Katolickiej – Mariana Klina przy współpracy Zbigniewa Wdowiaka oraz dzięki życzliwości i aprobacie ks. Proboszcza Stanisława Roga. Pierwszy numer ukazał się w grudniu 1997 roku, w 11. roku istnienia parafii. Metropolita Lubelski Józef Życiński udzielił błogosławieństwa dla Redakcji i jej planów. Również ks. Proboszcz skierował życzliwe słowa.

Pierwszym redaktorem naczelnym był przez pół roku Stanisław Gaszyński. Od czerwca 1998 roku do sierpnia 1999 roku pismo było wydawane przez zespół redakcyjny pod kierunkiem Mariana Klina i Zbigniewa Wdowiaka. Składem komputerowym i drukiem zajmowali się Teresa i Waldemar Gągołowie.

Od września 1999 roku do chwili obecnej pismo ukazuje się pod redakcją Ewy i Tomasza Kamińskich, zajmujących się gromadzeniem i opracowywaniem materiałów, a także składem komputerowym. Pismo kolportowane jest przez dwie niedziele w miesiącu. Radę Programową tworzą: ks. Proboszcz kanonik Marek Urban i ks. Prałat Marian Matusik. Wieloletnim współpracownikiem, niemalże od początku, był profesor Mieczysław Wieliczko, który zmarł w 2009 r. Tematy swoich tekstów opierał na bogatej ikonografii naszego kościoła, której był współtwórcą.

W styczniu 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie nowego Zespołu Redakcyjnego Głosu św. Antoniego pod przewodnictwem ks. Proboszcza Marka Urbana.Obecnie, oprócz Ewy i Tomasza Kamińskich należą: Dorota Baranowska, Beata Filipowicz, Agata Mazurek oraz Mirosław Urbaniak .Do gazetki zostały wprowadzone różne zmiany, m.in. spis treści, słowo redaktorskie Ewy i Tomasza Kamińskich oraz temat miesiąca.

Zespół Redakcyjny spotyka się raz w miesiącu, by wraz z ks. Proboszczem Markiem Urbanem omówić temat przewodni czasopisma na dany miesiąc. W 2023 r. poszczególne tematy na kolejne miesiące dotyczą Kościoła w nawiązaniu do hasła Roku Duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Gazetka wydawana jest co miesiąc. W lipcu i sierpniu wychodzi jeden numer dwumiesięczny. Mimo istniejącej od marca 2020 r. pandemii koronawirusa, nie została przerwana ciągłość wydawnicza. W maju 2020 r. ukazał się kwartalnik obejmujący trzy miesiące: kwiecień, maj i czerwiec. Następnie wydawany był jak dotychczas. Ograniczono wtedy nakład z 500 do 300 sztuk. Obecnie nakład liczy 400 sztuk. Gazetka ma 20 lub 24 strony formatu A4. Drukiem zajmuje się Wydawnictwo Polihymnia.

Kilkakrotnie ukazywały się wydania specjalne miesięcznika z okazji różnych ważnych wydarzeń. Numer specjalny, cały w kolorze, został wydany w październiku 2004 r. z okazji nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Kolorowe wydanie czasopisma ukazało się również w marcu 2022 r. okazji 35. rocznicy erygowania naszej parafii.

Specjalne wydanie zostało przygotowane z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich św. Jana Pawła II. Zostało ono przekazane papieżowi drogą listową. Wydanie specjalne ukazało się też w 2005 r., dwa tygodnie po odejściu do Pana 2. kwietnia Jana Pawła II. Następne było po wyborze papieża Benedykta XVI, a także po jego abdykacji w lutym 2013 r. Informacje i pierwsze świadectwa naszych parafian znalazły się też w wydaniu specjalnym, którego skład zakończył się w nocy zaraz po wieczornym wyborze papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Rano w czwartek 14. marca 2013 r. gotowy skład wysłany był do druku. Już wieczorem po Mszy Świętej można było otrzymać ten nowy numer Głosu św. Antoniego. Te wydania również zostały wysłane do Watykanu. Za wszystkie przesyłki otrzymaliśmy podziękowania.

Wydanie specjalne ukazało się także w marcu 2011 r., po tym, jak 10 lutego nagle odszedł do Domu Pana Metropolita Lubelski Arcybiskup Józef Życiński. Pamiętny dla wszystkich był 11 maja 2015 r. O godzinie 5.15 odszedł po ciężkiej chorobie Proboszcz ks. Prałat Stanisław Róg. Czerwcowe wydanie specjalne Głosu św. Antoniego liczyło 32 strony i prawie całkowicie było poświęcone jego osobie. Dołączone było też zdjęcie portretowe formatu A4 ks. Stanisława Roga. W tym wydaniu znalazła się już wiadomość o mianowaniu 22 maja 2015 r. przez Metropolitę Lubelskiego Stanisława Budzika na Proboszcza naszej parafii ks. Marka Urbana. Zamieszczone zostało również piękne świadectwo ks. Marka.

Jubileusze kapłańskie takie, jak 35-lecie święceń ks. Proboszcza Stanisława Roga w czerwcu 2010 r. oraz 50-lecie święceń ks. infułata Józefa Szczypy w czerwcu 2013 r., 50-lecie święceń ks. prałata Szymona Szlachty w sierpniu 2017 r. i 50-lecie święceń ks. prałata Mariana Matusika w czerwcu 2019 r., a także srebrny Jubileusz kapłański ks. Proboszcza Marka Urbana i ks. rezydenta, Grzegorza Dobosza w maju 2022 r. również były okazją do szczególnego ich uczczenia w naszym miesięczniku.

W dniu 9 maja 2019 r. Redakcja Głosu św. Antoniego wraz z ks. Proboszczem Markiem Urbanem zaproszona została przez parafię rzymskokatolicką pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie na Kongres Pism Parafialnych i Wydawanych przez Parafie nt. „Próba zdiagnozowania stanu dzisiejszego. Wyzwania na przyszłość”. Owocem Kongresu stała się książka pt. „Prasa parafialna archidiecezji lubelskiej”, w której jest zamieszczony również referat redaktorów Głosu św. Antoniego.

W piśmie zawarty jest zapis bieżących wydarzeń z życia parafii. Zapowiadane są także informacje o tym, co będzie się działo w parafii. Prezentowana jest też działalność stowarzyszeń i grup parafialnych, a także inicjatywy podejmowane przez parafię.

Czasopismo stanowi kopalnię wiadomości archiwalnych. Jedną z pierwszych decyzji ks. Proboszcza Marka Urbana było zebranie i oprawienie wszystkich roczników pisma w dwóch zestawach – jeden, w czerwonej oprawie, jest archiwalny, a z drugiego – niebieskiego – można korzystać w zależności od potrzeb. Archiwum przydaje się zwłaszcza przy okazji kolejnych jubileuszy istnienia parafii, a także rocznic dotyczących poszczególnych osób, zwłaszcza śp. ks. Stanisława Roga. Homilie, liczne świadectwa, zdjęcia zawarte w parafialnym piśmie były wykorzystywane do różnych wystaw, do książki Pasterz. Wspomnienia o ks. Stanisławie Rogu, a także do multimedialnej tablicy, która znajduje w Domu Katechetycznym im. Ks. Stanisława Roga.

Pismo, dzięki zamieszczanym tekstom i opracowaniom homilii, konferencji i nauk rekolekcyjnych, ma znaczenie ewangelizacyjne, katechetyczne i formacyjne. Wiele osób często zwraca się do redaktorów z pytaniem, czy usłyszana na Mszy Świętej homilia, będzie zamieszczona w gazetce. Niektórzy wręcz proszą, by koniecznie spisać kazanie, bo chcą jeszcze raz wrócić do usłyszanych słów, przemyśleć i lepiej zrozumieć.

Starsi czytelnicy, zwłaszcza mający problem ze słuchem, podkreślają, że dzięki gazetce mogą uzupełnić sobie w pamięci to, czego nie usłyszeli lub co im uciekło przez brak uważnego słuchania. Czasopismo stara się zamieszczać informacje dotyczące nie tylko parafii, ale omawiać również ważne wydarzenia diecezjalne i dotyczące naszej Ojczyzny np. 100-lecie odzyskania niepodległości, a także wydarzenia o zasięgu ogólnoświatowym i z życia Kościoła. Dużo miejsca poświęcone zostało np. Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 r. i w Panamie w 2019 r., teksty bazowały na relacjach ich uczestników, przede wszystkim młodzieży parafialnej.

Nieoceniona jest rola integracyjna pisma, budująca podmiotowość parafii. Wielu parafian nie tylko czyta czasopismo w swoich domach, ale także dzieli się nim z bliskimi czy przyjaciółmi z innych parafii, także w różnych częściach Polski czy świata. Podkreślają fakt, że parafia ma własne pismo. Kiedyś redaktorzy zapytali przed kościołem siostrę-gościa, czy można jej zrobić zdjęcie do gazetki. Zakonnica myślała, że chodzi o gablotę z ogłoszeniami. Przechodząca parafianka, która to usłyszała, zauważyła, że nie chodzi tu o gablotkę. Podkreśliła z naciskiem: „My mamy swoją gazetkę parafialną”.

W odróżnieniu od wielu obiegowych czasopism, które opierają się na sensacji i poszukiwaniu skandali, parafialne pismo promuje prawdę, dobro i miłość wraz z wynikającymi z nich innymi wartościami chrześcijańskimi takimi jak: prawda, braterstwo, życzliwość, otwartość, wielkoduszność. Gazetka ma więc wymiar uniwersalny.

Odbywają się okolicznościowe spotkania redakcji z Czytelnikami. Pierwsze odbyło się w 7. rocznicę powstania gazetki, z racji Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku. Kolejne spotkania wyznaczały jubileusze: 10, 15 i 20 lat istnienia gazetki. Co roku zamawiana jest także Msza Święta dziękczynna za istnienie gazetki parafialnej z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Rady Programowej, Zespołu Redakcyjnego i Czytelników. Modlitwa obejmuje także tych, którzy odeszli już do Pana – ks. Proboszcza Stanisława Roga, prof. Mieczysława Wieliczko i Mariana Klina.

W grudniu 2022 r. ukazało się Jubileuszowe wydanie Głosu św. Antoniego. Srebrny Jubileusz został uświetniony przede wszystkim Mszą Świętą dziękczynną z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata dla Zespołu redakcyjnego i Czytelników. W tej intencji modlił się ks. Proboszcz Marek, który przewodniczył Eucharystii.

Przez 25 lat istnienia Głosu św. Antoniego przewinęło się, mówiąc kolokwialnie, ponad dwieście osób, które dzieliły się doświadczeniem wiary w różnych sytuacjach. Rozpiętość wiekowa piszących teksty jest bardzo duża. Mieści się w przedziale od 7–8 lat do ponad 80. Siła oddziaływania słowa jest tym mocniejsza, że autorzy tekstów nie są anonimowi, ale znani i rozpoznawalni.

Dzięki temu, że kolportaż odbywa się przed kościołem po Mszach Świętych, redakcja mam możliwość bezpośredniego kontaktu z Czytelnikami, wysłuchania ich uwag oraz propozycji związanych z gazetką.

Ewa i Tomasz Kamińscy

Lublin, 21 grudnia 2023 r.

ARCHIWALNE GAZETKI W FORMACIE PDF