KAPLICA ADORACJI – włączamy się w projekt GWIAZD NA PŁASZCZU MARYI KRÓLOWEJ POKOJU

Jako parafia pragniemy włączyć się w dzieło GWIAZD NA PŁASZCZU MARYI KRÓLOWEJ POKOJU – inicjatywy podjętej przez Stowarzyszenie “Comunità Regina della Pace”. Pragniemy tym samym, by orędowniczy płaszcz Matki Bożej rozpostarł się nad Polską, Europą i całym światem. Symboliczne gwiazdy w tym płaszczu to kaplice adoracji z modlitwą o pokój. Inicjatywa, podjęta już w ok. 60 miejscach w Polsce, zbiega się ona w roku 35-lecia Parafii z planem odnowienia naszej kaplicy i nadania jej bardzo konkretnego charakteru – miejsca modlitwy o pokój. Pierwszym krokiem będzie zebranie środków na ok. 1 metrową monstrancję wykonaną specjalnie do naszej kaplicy. Istotnym wyborem fundatorów monstrancji ma być pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu. Koszt takiej monstrancji to ok. 70 tys. zł. Zebraliśmy już 9241zł. Szczegóły inicjatywy poznamy na tablicy i ulotkach w kaplicy oraz na stronie internetowej parafii. W kaplicy znajduje się skarbona. Zdajemy sobie sprawę z wielkości kosztów przedsięwzięcia, wewnętrznie jednak przynagleni, widzimy w tym, przez Maryję, Boże wezwanie i stąd zapraszamy do włączenia się w to dzieło.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie
ul. Kasztanowa 1, 20-138 Lublin
konto: 75 7061 0006 0610 3910 1504 0001

IDEA PRZEDSIĘWZIĘCIA I ELEMENTY MU TOWARZYSZĄCE

Stowarzyszenie “Comunità Regina della Pace”. (informacje ze strony Stowarzyszenia)
Istotą działań utworzonego w 2008 r. Stowarzyszenia jest apostolstwo modlitewnej adoracji Eucharystycznego Chrystusa oraz wspieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz budowania pokoju i pojednania między ludźmi. Doświadczenie skutków wojny w byłej Jugosławii oraz braku porozumienia pomiędzy różnymi narodami, religiami i wyznaniami w wielu częściach świata, w tym również w Jerozolimie, skłoniło członków założycieli Stowarzyszenia do podjęcia działań szerzących ideę modlitwy o pokój.

Jest to także odpowiedź na apel Papieża Emeryta Benedykta XVI wyrażony 1 stycznia 2007 r. w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju słowami: Pragnę zwrócić się do Ludu Bożego, aby każdy chrześcijanin poczuł, że jego zadaniem jest być niezmordowanym budowniczym pokoju i wytrwałym obrońcą godności osoby ludzkiej i jej niezbywalnych praw.

Zainspirowani również postawą niezłomnej wiary naszego wielkiego rodaka – orędownika pokoju – św. Jana Pawła II, który napisał: Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór,  jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy.  (Ecclesia de Eucharistia, 53) podjęliśmy dążenia, których wyrazem stała się idea „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, tzn. utworzenia na świecie dwunastu ośrodków Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Pokoju.

Monstrancja

Nauczanie św. Jana Pawła II ukazujące wyjątkową rolę, jaką pełniła w dziele zbawienia Matka Boża stało się zasadniczą inspiracją podczas tworzenia projektu monstrancji nawiązującej do wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Szczególnie ważne w tym względzie są papieskie encykliki „RedemptorisMater” i „Ecclesia de Eucharistia” jak również świadectwo życia św. Maksymiliana, który w swojej posłudze kapłańskiej zdobywał świat dla Chrystusa przez Niepokalaną.

To właśnie Jej postać z otwartymi dłońmi, skierowanymi ku nam w geście zaproszenia do trwania przy Najświętszym Sakramencie, stanowi centralną część monstrancji. Eucharystyczny Chrystus znalazł swe miejsce pod sercem Maryi w dużej rozświetlonej hostii, ukazującej się spod rozchylonych szat Niepokalanej. Matka Boża jest tutaj bramą prowadzącą do Chrystusa, która nie przesłania blasku Jego miłości, ale ku niej prowadzi. Jest pełna łaski, napełniona Duchem Świętym, rozświetlona światłem Eucharystii, bo to On jest najjaśniejszym punktem monstrancji. Rozchodzące się zeń światło wypełnia Niepokalaną, a przez Nią rozlewa się na adorujących . W tym obrazie Maryi w sposób szczególny możemy dostrzec  pełną łaski pośredniczkę darów Boga. 

Papież Jan Paweł II mówił o Maryi jako pierwszym w historii tabernakulum.  Bowiem Ona przyniosła pod swoim sercem do św. Elżbiety Syna Bożego , który pozwolił adorować się Matce Jana Chrzciciela. W swojej eucharystycznej encyklice Jan Paweł II mówi o związku Maryi z Najświętszym Sakramentem i z Mszą świętą.  Nazywa Ją „Niewiastą Eucharystii”. Pisze, że Maryja mogła bardzo przeżywać słowa konsekracji wypowiadane przez apostołów, bowiem to Ciało ofiarowane na Ołtarzu krzyża i w sposób sakramentalny na naszych oczach,  jest tym samym Ciałem, które Ona poczęła. – „Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w Jej łonie Serca, które biło rytmem Jej serca” ( EdE 56 ). Właśnie te słowa naszego świętego Papieża znalazły swe odzwierciedlenie w projekcie monstrancji. Wokół Najświętszego Sakramentu znajduje się różaniec jako znak od Maryi, że przez tę modlitwę w najprostszy sposób możemy dotrzeć  do Jej Syna.

Postać Najświętszej Maryi Panny wykonana została ze srebra starymi technikami złotniczymi zaś otacza Ją złocony, ażurowy nimb. W nim odnajdujemy motyw lilii będących symbolem czystości i odnoszących się bezpośrednio do Jej Niepokalanego Poczęcia.  Tworzy on, wraz z zakutymi w nim cyrkoniami, świetlistą niemal nie materialną poświatę, podobną tej, w której zawsze ukazywała się Maryja, podczas objawień w Lourdes , Guadalupe i Fatimie. Na zewnętrznej krawędzi  nimbu dostrzec możemy 12 kamieni o nieregularnym kształcie  nawiązujących do 12 gwiazd z apokaliptycznej wizji św. Jana. Są to rzeczywiste gwiazdy – 12 meteorytów znalezionych w różnych częściach świata.  Meteoryty żelazne umieszczone w monstrancji stanowią serca komet.  W podstawie monstrancji, u stóp Maryi znajduje się złocony półksiężyc  nawiązujący do słów św. Jana „ Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”. Całość kompozycji mierzy około 100 cm wysokości.

Pracę nad tą monstrancją, podobnie jak przy innych realizacjach wychodzących z naszej pracowni, można porównać do pisania ikon. Zanim przystąpimy do realizacji, poprzedzona jest ona modlitwą, rozważaniem, dyskusją w naszym zespole projektowo–wykonawczym nad egzegezą i treścią jaka ma z niej płynąć. (…)

Jan Paweł II zwracał uwagę na to, że Niepokalana – znaczy Piękna. 

Nauczał nas, że piękno ma naturę duchową oraz tego, że jest wyłączną własnością Dziewicy z Nazaretu. To z tego powodu stała się Ona źródłem zachwytu, wzbudzającym nowe siły u ludzi, nową motywację życia, pracę nad sobą, walkę ze złem i grzechem, zachęcając do codziennego zmartwychwstania. Piękno jest ucieleśnieniem miłości, źródłem zachęty do wysiłku i twórczych zmagań o lepszy kształt życia.
Kamil Drapikowski

Gwiazdy na płaszczu Maryi

Adoracja Najświętszego Sakramentu to uprzywilejowany sposób kontemplowania Oblicza Chrystusa z Maryją i w szkole Maryi. (św. Jan Paweł II, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitwy o Powołania,  2 maja 2004 r.)

Pragniemy, aby orędowniczy płaszcz Matki Bożej rozpostarł się nad Polską, Europą i całym światem. Symboliczne gwiazdy w tym płaszczu to kaplice, w których trwa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój w społecznościach, w których żyjemy. Jesteśmy przekonani, że modlitwa jest najskuteczniejszym orężem w duchowej walce o pokój.

„12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”, to miejsca powstające jako centra adoracji Najświętszego Sakramentu, które mają promieniować tą duchowością. Liczba ich jest limitowana i powstają na wszystkich kontynentach, aby modlitwą o pokój otoczyć cały świat.

Jest wiele wspólnot parafialnych, w których są osoby pragnące adorować Chrystusa Eucharystycznego. Wychodząc naprzeciw temu pragnieniu tworzymy w licznych kościołach kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie trwa modlitwa w tej intencji. „Przez adorację chrześcijanin przyczynia się w tajemniczy sposób do radykalnej przemiany świata i do owocowania Ewangelii…” – pisał św. Jan Paweł II w liście do Biskupa Alberta Houssiau (Liege, Belgia) z okazji 750-lecia Bożego Ciała (28 maja 1996 r.).

Do miejsc, gdzie pojawia się takie pragnienie, projektowana jest przestrzeń sacrum, bądź naczynie, jakim jest monstrancja, w którym adorowany jest Pan, aby pobudzić serca do modlitwy.

Dotychczas powstało już kilkadziesiąt takich miejsc – Gwiazd na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju.

Pragniemy, aby nasza Kaplica Adoracji pw. Matki Bożej, Świętych i Błogosławionych Polskich stała się gwiazdą na płaszczu Maryi, aby w tym miejscu Jezus Eucharystyczny był adorowany i aby stąd płynęła modlitwa o pokój. Dzieło to polecamy opiece Maryi Niepokalanej. Niech Bóg błogosławi wszystkim, którzy zaangażują się w jego realizację.

Duszpasterze Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskiego w Lublinie